top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN LINDESK

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Aanbieding en overeenkomst 

1.1  Voor zover in deze voorwaarden wordt gesproken over LINDESK, wordt hiermede mede bedoeld andere

handelsnamen voor zover deze uit de inschrijving in het Handelsregister mogen blijken.

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LINDESK, goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Alle

opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek(BW) aanvaard.

1.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen LINDESK en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.5  Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door LINDESK van een aan hem gedane opdracht.

1.6  Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7  LINDESK is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van het deponeren en of inschrijven en schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de opdrachtgever uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

 

2. Prijs en betaling

2.1  Alle door LINDESK gehanteerde tarieven luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2  Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de samenwerkingsovereenkomst dan wel de aanvaarding van opdracht aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis-en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Bedoelde kosten worden, indien deze niet zijn inbegrepen, afzonderlijk in rekening gebracht.

2.3  In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat LINDESK gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.4  LINDESK is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor

prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.5  Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door LINDESK kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.3 of 2.4, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van LINDESK genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.6  Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde

betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

2.7  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is welk geval de wettelijke rente geldt. Bovendien is de Opdrachtgever alsdan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van de vordering van LINDESK op de Opdrachtgever met een minimum van

€ 250,-.

2.8  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van LINDESK en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens LINDESK onmiddellijk opeisbaar zijn.

2.9  Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.10  LINDESK behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

2.11  Verrekening door de opdrachtgever van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op LINDESK meent te hebben, is uitgesloten.

 

3. Uitvoering

3.1  LINDESK zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

3.2  Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal LINDESK steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3.3  LINDESK is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de opdrachtgever tijdig zal informeren. 

4. Leveringstermijnen

4.1  Alle door LINDESK genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan LINDESK bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt LINDESK niet in verzuim.

4.2  LINDESK is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld ziekte. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen LINDESK en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

5. Medewerking door opdrachtgever

5.1  Opdrachtgever zal LINDESK steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.2  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LINDESK staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LINDESK in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.3  Ingeval medewerkers van LINDESK op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal

Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Opdrachtgever zal LINDESK vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van LINDESK daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

 

6. Tussentijdse wijziging

6.1  Indien LINDESK op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan LINDESK worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LINDESK. LINDESK is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

6.2  Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de onkosten vergoedingen beïnvloedt, zal LINDESK dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

6.3  Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering, al dan niet ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever, leidt tot meerwerk, zal zulks als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

7. Beëindiging


7.1 LINDESK kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke

kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. LINDESK zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij LINDESK ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die LINDESK vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

8. Annulering van een opdracht

8.1 Bij annulering en/of tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever van een overeenkomst geldt in het algemeen dat de reeds gemaakte (voorbereidings-) kosten door LINDESK in rekening worden gebracht, met een minimum van 25% van het totaalbedrag. Bij de annulering van een overeengekomen trainingsopdracht geldt bovendien dat als de annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de vastgestelde startdatum van de training, de totale overeengekomen kosten in rekening wordt gebracht.

9. Overmacht

9.1  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LINDESK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LINDESK niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, vertraagde levering door ingeschakelde derden, storingen in elektronische communicatie(lijnen), gebreken in de werking en functionaliteit van applicaties en andere buiten haar controle liggende oorzaken.

9.2  LINDESK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LINDESK zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LINDESK opgeschort.

9.4  Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LINDESK niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen in afwijking tot het vorige artikel bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.5  Indien LINDESK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk

contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

10. Aansprakelijkheid

10.1  Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is LINDESK niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of enige derde mocht lijden tengevolge van enig handelen of nalaten van LINDESK of van haar ondergeschikten, medewerkers of van door haar ingeschakelde derden.

10.2  De gezamenlijke aansprakelijkheid van LINDESK en van al die personen die voor LINDESK werkzaam zijn of zijn geweest is, in totaliteit, steeds primair beperkt tot eenmaal het aan de opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 10.000 en subsidiair tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LINDESK wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsvoorwaarden voor rekening van LINDESK komt. Indien om enigerlei reden geen uitkering ingevolge vorenbedoelde verzekering mocht plaats vinden dan is iedere aansprakelijkheid ook in dit geval beperkt tot € 10.000. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee maanden. Eventuele aanspraken in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij aangetekend schrijven te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

10.3  Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is

uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4  In het geval dat LINDESK door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan LINDESK naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door LINDESK ingeschakelde derden.

10.5  Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

11. Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaars of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Intellectueel eigendom

12.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van LINDESK, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.7, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan LINDESK zijn voldaan.

12.2  Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

12.3  LINDESK behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Geschillenbeslechting

13.1 De rechter in de arrondissement ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft LINDESK het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van ieder ander recht.

 

’s-Hertogenbosch, december 2017.

Lindesk is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 72114983. De voorwaarden zijn aldaar op te vragen. De voorwaarden worden desgevraagd onverwijld kosteloos toegezonden. 

bottom of page